تعریف معاونت: معاونت آموزش ، برنامه ریزی آموزشی  و کلیه امور آموزشی و پژوهشی دوره PhD را بر عهده دارد.

این معاونت با تدوین سیاست های راهبردی منطبق با اهداف دانشکده و نظارت بر حسن اجرای انها برای شکوفایی  و کاربردی کردن نتایج پژوهش های دانشجویان  تلاش می نماید.  تکریم جایگاه اساتید و دانشجویان و ایجاد انگیزه و امید در انها با اعمال مشوق های مناسب و نیز پایش برنامه ها از دیگر وظایف معاونت برای خلق فضای رقابتی سالم است. این معاونت همچنین بر ترویج اخلاقیات و حفظ حرمت ها در تعاملات دانشجویان با اساتید و کارکنان اهتمام دارد. اهم شرح وظایف عبارتند از :
> نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشکده ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادها
> ا یجاد هماهنگی در امور آموزشی - اداری و فرهنگی دانشکده                        
> نظارت برحسن اجرای وظایف آموزشی اعضاء هیئت علمی 
> نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های آموزشی مربوطه
> نظارت بر عملکرد آموزشی 
> ا یجاد هماهنگی در برنامه ریزی های آموزشی
> ا رزیابی فعالیتهای آموزشی  و گزارش سالیانه آن به رئیس دانشکده
> پیگیری و نظارت مصوبات شورای آموزشی دانشکده 
> عضو شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه
> ا رزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان ,اساتید و کارشناسان آموزشی با همکاری مرکز EDO
> تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها
> برگزاری جلسات مدیران گروههای آموزشی به صورت منظم و ایجاد تصمیمات در مورد مسائل مطروحه 
> تدوین و بازنگری برنامه های اموزش