معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی

به منظور ارتقای سطح دانش و  پژوهش در زمینه طب سنتی ، حمایت از فعالیت‌های پژوهشی ، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده طب سنتی از آذرماه ماه سال 1399 فعالیت خود را آغاز کرده است.

سرپرست کمیته دانشکده: سرکار خانم دکتر فاطمه علی اصل

دبیر و مسئول آموزش کمیته دانشکده: خانم دکتر جهانی

مسئول پژوهش کمیته: خانم دکتر اطهری زاده

عضو شورای مرکزی و مشاور کمیته دانشکده: خانم دکتر خیاط زاده

 

فعالیت‌های کمیته تحقیقات دانشجویی :
-تعیین اعضای گروه و برگزاری جلسات.
- همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی ـ پژوهشی
- برگزاری ژورنال کلاب
- همکاری در تدوین مقالات و محصولات علمی

-مشاوره و آشنایی با ظرفیت های پژوهشی در طب رشته های علوم پزشکی

-همکاری در طرح های پژوهشی در زمینه طب سنتی با دانشجویان سایررشته ها

 

 

اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

فصل اول: کلیات

ماده ۱-تعریف:

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که از این پس کمیته نامیده میشود، تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند.

ماده ۲. اهداف:

۱. ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور

۲. ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه

۳. ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان و بهبود رابطه علمی اساتید و دانشجویان

۴.ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه

۵. ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان

۶. بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان

 

فصل دوم

ماده ۳. ارکان:

ارکان کمیته شامل سرپرست، دبیر، شورای مرکزی، شورای پژوهشی و مجمع عمومی می باشد.

تبصره: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بر حسب رشته های تحصیلی می تواند دارای واحدهای پژوهشی باشد مشروط به اینکه حداقل صد دانشجوی شاغل به تحصیل در آن دانشکده وجود داشته باشد.

 

فصل سوم

تعاریف، انتخاب، وظایف ارکان

سرپرست

ماده ۴ . تعریف:

یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه/دانشکده بوده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته، با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد.

 

ماده ۵. انتخاب:

سرپرست با حکم معاون پژوهشی دانشگاه/دانشکده ها از میان ۲ نفر که توسط شورای مرکزی پیشنهاد گردیده است برای مدت ۲ سال منصوب می شود.

تبصره. انتخاب مجدد سرپرست بنابر پیشنهاد مجدد شورای مرکزی بلامانع است.

 

ماده ۶. وظایف:

۱. صدورحکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی

۲. نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه

۳. ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته

۴. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته

۵. پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه

۶.گزارش عملکرد کمیته به شورای مرکزی و معاون پژوهشی دانشگاه

۷. تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار

۸. انتصاب و صدورحکم مسئول کمیته تحقیقاتی دانشجویی دانشکده

۹. عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه

 

فصل سوم: دبیر

ماده ۷- تعریف:

دبیر با حکم سرپرست از میان ۲ نفر از اعضای کمیته، که دارای سوابق پژوهشی بوده و توسط شورای مرکزی پیشنهاد می گردد، برای مدت ۱ سال منصوب شده و زیر نظر سرپرست انجام وظیفه می نماید.

تبصره - انتخاب مجدد دبیر بلامانع است.

ماده ۸- وظایف:

۱. انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته

۲. اجرای مصوبات شورای مرکزی

۳. انتصاب مسئولین واحد های کمیته

 تبصره - تعداد و نوع واحد های کمیته ها با توجه به شرایط هر دانشگاه از سوی شورای مرکزی تعیین خواهد شد.

۴. ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی

۵. ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی

۶. هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد ها

 

فصل چهارم: شورای مرکزی

 

ماده ۹- تعریف:

شورای منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه می باشد.

ماده ۱۰- انتخاب:

اعضای شورای مرکزی توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند.

تبصره ۱- تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا ۱۵ نفر باشد.

تبصره۲- ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است لذا حضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است.

 تبصره ۳- جلسات شورای مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است.

 

ماده ۱۱- وظایف.

۱. تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه

۲. سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه

۳. پیشنهاد انتخاب دبیر به سرپرست

۴. پیشنهاد انتخاب سرپرست به معاون پژوهشی

۵. تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه

۶. برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع

 

فصل پنجم: شورای پژوهشی

ماده ۱۲- تعریف:

شورای پژوهشی کمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه، امور مربوط به بررسی، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد.

تبصره - شورا  بر حسب ضرورت و نیاز با هماهنگی لازم می بایست از خدمات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برای بررسی اخلاقی برخی از طرح ها، بهره مند شود.

 

ماده ۱۳-ترکیب شورای پژوهشی:

شامل سرپرست، دبیر،۳ نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی، ۴ نفراز اعضای هیئت علمی به انتخاب معاون پژوهشی

تبصره ۱ -  احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر میشود.

تبصره۲- جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد.

تبصره ۳- ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است.

 

فصل ششم: مجمع عمومی

ماده ۱۴- تعریف:

متشکل از تمام دانشجویان دانشگاه که حداقل۳ ماه از عضویت آنها در کمیته گذشته باشد.

تبصره ۱- کمیته ای۳ نفره متشکل از سرپرست، نماینده معاون پژوهشی و نماینده شورای مرکزی مسئولیت برگزاری مجمع عمومی را برای انتخابات شورای مرکزی جدید به عهده دارند.

تبصره۲- جلسات مجمع عمومی به صورت سالیانه وبه ریاست سرپرست تشکیل میگردد.  

 

ماده ۱۵- وظایف مجمع عمومی:

۱.  انتخاب شورای مرکزی

۲. استماع گزارش عملکرد یک سال گذشته که توسط دبیر ارائه می گردد.

 


فصل هفتم: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

ماده ۱۶ کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به عنوان یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و هسته مرکزی می باشد.

تبصره ۱: دانشکده یک مجموعه آموزشی زیر نظر دانشگاه می باشد.

تبصره ۲: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بر حسب رشته های تحصیلی و شرایط می تواند دارای انجمن های پژوهشی باشد.

ماده ۱۷: مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه از میان دو نفر از اعضای هیئت دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده، انتصاب می گردد. وظایف مسئول مشابه بندهای یک تا شش ماده ۶ بوده که محدوده فعالیت آن دانشکده مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۸: دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده از میان دو نفر از اعضای کمیته دانشکده که توسط هسته مرکزی پیشنهاد شده، انتخاب میگردد. وظایف دبیر مشابه بندهای یک تا پنج ماده ۸ بوده که حیطه فعالیت آن محدود به دانشکده مربوطه بوده و بند ۶ ماده مذکور به صورت ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به مسئول و هسته مرکزی خواهد بود.

ماده ۱۹: هسته مرکزی توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و وظایف هسته مرکزی، مشابه بندهای یک تا پنج ماده ۱۱ بوده که حیطه فعالیت آن محدود به دانشکده مربوطه خواهد بود.

 

بخش سوم: پشتیبان

ماده ۲۰. حمایت و پشتیبانی کمیته و جلب حمایت های سایر نهادها و سازمان های داخل و خارج دانشگاه به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه است.

 

این اساسنامه در ۳ بخش و  ۷ فصل و ۲۰ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ 89/4/17 به تصویب شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کشور قرار گرفت .

۱۳۹۵/۰۹/۱۰