این بخش به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی در خصوص تصمیمات، اقدامات و قوانین و مقررات موجود در دانشکده طب سنتی ایرانی قم ایجاد شده است.