تماس با ما

پذیرش درمانگاه

نگهبانی

آموزش دانشکده

مدیریت

ریاست

37764073

37764074

37764079

37764080

37764077

دکتر سربازحسینی

دکتر بهمن

 دکتر علی اصل

دکتر اصغری

دکتر مرادی

37764074

37778908

37764075

37764076

37764078