معاونت پژوهشی دانشکده

دکتر فاطمه علی اصل

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

تلفن تماس 37764075