کنفرانس های دانشجویی نیمسال دوم 1400- 99

عنوان کنفرانس

نام دانشجو

نام استاد راهنما

تاریخ ارائه

نحوه ارائه

تدابیر سنگ کلیه

دکتر پاکزاد

دکتر مرادی

یک شنبه 10 اسفند  ساعت 10 8

مجازی

ادوب کانکت

اورام

دکتر دسترنج

دکتر نوجوان

یک شنبه 17 اسفند ساعت 10 8

مجازی

ادوب کانکت

امراض مو

دکتر بروجردی

دکتر علی اصل

یک شنبه 15 فروردین ساعت 10 8

مجازی

گوگل میت

اگزما

دکتر داداشی

دکتر علی اصل

یک شنبه 29 فروردین ساعت 10 8

مجازی

ادوب کانکت

بررسی مزاج سرد و گرم رحم

دکترحیدر

دکتر مرادی

یک شنبه 5 اردیبهشت ساعت 10 8

مجازی

ادوب کانکت

ناباروری از منظر طب ایرانی

دکتر اطهری زاده

دکتر نوجوان

یک شنبه 19 اردیبهشت ساعت 10 8

مجازی

گوگل میت

سوختگی

دکتر جهانی

دکتر علی اصل

یک شنبه 26 اردیبهشت ساعت 10 8

مجازی

گوگل میت

خفقان قلب

دکتر خیاط زاده

دکتر اصغری

یک شنبه 2 خرداد ساعت 10 8

مجازی

گوگل میت

اورام ثدی

دکتر عاشوری

دکتر نوجوان

یک شنبه 9 خرداد ساعت 10 8

مجازی

گوگل میت

کثرت و قلت باه

دکتر  عباباف

دکتر اصغری

یک شنبه 23 خرداد ساعت 10 8

مجازی

گوگل میت