کنفرانس های دانشجویی نیمسال اول1400- 99

عنوان کنفرانس

نام دانشجو

نام استاد راهنما

تاریخ ارائه

نحوه ارائه

انجیر

دکتر خیاط زاده

دکتر علی اصل

یک شنبه 7 مهر  ساعت 10 8

مجازی

ادوب کانکت

بادرنجبویه

دکتر جهانی

دکتر علی اصل

یک شنبه 13 مهر ساعت 10 8

مجازی

ادوب کانکت

بادام

دکترحیدر

دکتر مرادی

یک شنبه 20 مهر ساعت 10 8

مجازی

گوگل میت

طبیعت مدبره

دکتر عباباف

دکتر اصغری

یک شنبه11 آبان ساعت 10 8

مجازی

ادوب کانکت

خونریزی

دکتر اطهری زاده

دکتر نوجوان

یک شنبه 18 آبان ساعت 10 8

مجازی

ادوب کانکت

شیر

دکتر عاشوری

دکتر مرادی

یک شنبه 25 آبان ساعت 10 8

مجازی

گوگل میت

آکنه

دکتر داداشی

دکتر نوجوان

یک شنبه 9 آذر ساعت 10 8

مجازی

گوگل میت

اثر گرمایی غذا

دکتر پاکزاد

دکتر مرادی

یک شنبه 16 آذر ساعت 10 8

مجازی

گوگل میت