بسمه تعالی

جدول ثبت اطلاعات شغلی دانش آموختگان

سال1400

 

نام

نام خانوادگی

سال ورود

سال دفاع

وضعیت تعهدات

وضعیت شغلی

1

رحیم

فیروزی

93

97

معاف

متخصص قلب

مطب/

درمانگاه

تبریز/

قم

2

مژده

پورحسینی

93

98

اتمام

قم

مطب

قم

3

ملیحه

شفیعی

92

98

اتمام

قم

درمانگاه

قم

4

زهرا

سربازحسینی

92

98

درحال انجام

قم

-

-

5

فاطمه

تویسرکانی

92

98

درحال انجام

قم

-

-

6

داوود

بیات

92

98

درحال انجام

تویسرکان

مطب

تویسرکان

7

عطیه السادات

دانش

93

98

درحال انجام

قم

-

-

8

سید

رضا

وکیلی نیا

93

98

درحال انجام

قم

-

-