برنامه مباحثه درمانی دانشکده طب سنتی ایرانی     ( سال 1400 -99 )

ردیف

تاریخ

عنوان  

استاد

دانش آموختگان

و

( فراگیران، بعد امتحان جامع)

1

3/6/99

نفاطات

 

دکتر اصغری

دکتر سربازحسینی

2

7/7/99

دیابت بارداری

 

دکتر اصغری

دکتر شفیعی

 

3

21/7/99

سینا درمانی

 

دکتر اصغری

دکتر سربازحسینی

4

14/7/99

منضج صفرا و سودا

 

دکتر مرادی

دکتر پورحسینی

دکتر دانش

5

19/8/99

شیرین بیان

 

دکتر مرادی

دکتر  علی اصل

6

24/9/99

نضج، مرحله مهم درمانی در طب ایرانی

دکتر نوجوان

دکتر علی  اصل

دکتر صلصالی

7

22/10/99

ایارج فیقرا

 

دکتر مرادی

دکتر علی اصل

8

18/11/99

ماءالجبن قرطمی

 

دکتر اصغری

دکتر علی اصل

9

30/1/00

بیماریهای طحال

 

دکتر اصغری

دکتر خیاط زاده

10

3/3/00

اسباب تغییر رنگ پوست

دکتر  اصغری

دکتر دست رنج

 

11

10/3/00

خشکی دماغ، خطاهای درمانی

 

دکتر نوجوان

دکتر  عباسی

12

17/3/00

اسباب تغییر رنگ پوست

دکتر  اصغری

دکتر دست رنج

 

13

24/3/00

خفقان

دکتر  اصغری

دکتر خیاط زاده

دکتر فیروزی

14

31/3/00

ضعف قلب

دکتر  اصغری

دکتر خیاط زاده

دکتر فیروزی

 

 

 

مکان برگزاری: دانشکده طب سنتی

زمان: دوشنبه ها، 10-8 صبح