دانشجویان دستیاری طب سنتی
اسامی دانشجویان دوره های مختلف دستیاری طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قم

دکتر سید رضا وکیلی دکتر عطیه دانش 
دکتر راضیه حاجی رضا بروجردی  دکتر احمد پاکزاد
 
 
 
 
 


دکتر سعید داداشی دکتر حمید رضا فرهام دکتر رحیمه دسترنج  دکتر اکرم عاشوری
 دکتر زهرا اطهری زاده