دانشجویان دستیاری طب سنتی
اسامی دانشجویان دوره های مختلف دستیاری طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی قم
دکتر ملیحه شفیعی
دکتر زهرا سرباز حسینی
دکتر فاطمه تویسرکانی راوری
دکتر راضیه حاجی رضا بروجردی
 دکتر داوود بیات دکتر سید رضا وکیلی
دکتر عطیه دانش
 دکتر احمد پاکزاد 
دکتر سعید داداشی
دکتر حمید رضا فرهام
 دکتر زهرا اطهری زاده
 دکتر اکرم عاشوری
 


دکتر رحیمه دسترنج دکتر رحیم فیروزی دکتر مژده پورحسینی