برنامه ملاقات پزشکان

برنامه هفتگی پزشکان سلامتکده طب سنتی ایرانی (معصومیه)  

عصر ساعت 16-20

 

صبح ساعت 9-12

 

خانم دکتر پورحسینی

 

آقای دکتر مرادی

خانم دکتر بهمن

شنبه

خانم دکتر نوجوان

خانم دکتر پورحسینی

 

خانم دکتر بهمن

خانم دکتر سربازحسینی

گردشی اساتید

یک­شنبه

دکتر اصغری

خانم دکتر پورحسینی

 

آقای دکتر اصغری                  خانم دکتر بهمن   

خانم دکتر تویسرکانی    خانم دکتر سربازحسینی

دوشنبه

آقای دکتر مرادی

خانم دکتر پورحسینی

 

خانم دکتر نوجوان                خانم دکتر بهمن

خانم دکتر شفیعی      خانم دکتر سربازحسینی  

سه­شنبه

خانم دکتر پورحسینی

 

خانم دکتر بهمن

خانم دکتر شفیعی

چهارشنبه