معرفی و شرح وظایف

  در  حال حاضر آقای دکتر مجید اصغری معاون پژوهشی دانشکده طب سنتی می باشند .