معاونت پژوهشی
 آقای دکتر مجید اصغری در حال حاضر معاونت پژوهشی دانشکده می باشند
امتیازدهی