امور عمومی و اداری

 

مدیر امور عمومی و اداری: آقای علیرضا صبوری