سرپرست دانشکده

 

دكتر حسین مرادی دهنوی

عضو هيات علمي (استاديار) دانشكده طب سنتی

دکترای طب سنتی

شرح وظایف سرپرست دانشکده:

نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعداد های تحصیلی

ایجاد هماهنگی در امور آموزشی پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحد های تابع دانشکده

پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

نظارت بر کار شورای آموزشی پژوهشی و ...  دانشکده

ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان

شرکت در شوراها ، کمیته ها و جلسات مرتبط  با حوزه  مسئولیت مربوط